Sveicam Jūs Adventistu Valmieras draudzes mājas lapā

ProfileMūsu draudzes dievnams atrodas Valmieras centrā, G.Apiņa ielā 4, dievkalpojumi notiek katru sestdienu pl. 10:00.
Mācītājs Valdis Zilgalvis pieņem apmeklētājus.
Mācītāja tālrunis: 29547261.


Šodien 30. novebrī, lasām 25. nodaļu no 4. Mozus grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 24. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Kristus līdzības."

Dievkalpojums 28.11.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Saskaroties ar nākotni”

2015.11.29. | Autors: |

„Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Rom 12: 1, 2)
Dievkalpojums 28.11.2015: Klausīties

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 5. Tēma „Jērs ir Gans – rūpes par mums”

2015.11.29. | Autors: |

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 4. Tēma „Jēzus – mūsu Glābējs”

2015.11.29. | Autors: |

Dievkalpojums 06.06.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Prieks par Dieva tuvumu”

2015.11.23. | Autors: |

„Un Dāvids dejoja no visas savas sirds Tā Kunga priekšā..” (2. Sam 6: 14)
Dievkalpojums 06.06.2015: Klausīties

Dievkalpojums 21.11.2015. – Viļņa Latgaļa svētruna „Kā Dievs mūs uzrunā?”

2015.11.21. | Autors: |

„..ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2. Tim 3: 15-17)
Dievkalpojums 21.11.2015: Klausīties

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 3. Tēma „Jēzus kā Alfa un Omega”

2015.11.21. | Autors: |

Seminārs „Apokalipse – iedrošinājums vai bieds?”, 2. Tēma „Jēzus uzvaras atklāsme”

2015.11.21. | Autors: |

Dievkalpojums 20.06.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Celies, topi apgaismota!”

2015.11.19. | Autors: |

„Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.” (Jes 60: 1)
Dievkalpojums 20.06.2015: Klausīties

Dievkalpojums 19.09.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Ko runā ļaudis par Jēzu un kas Viņš ir man?”

2015.11.17. | Autors: |

„Un notika, ka Viņš viens pats lūdza Dievu un mācekļi pie Viņa piegāja, un Viņš tiem vaicāja: „Ko ļaudis saka Mani esam?” Tie atbildēja, sacīdami: „Jāni Kristītāju, bet citi Ēliju un vēl citi, ka kāds no senajiem praviešiem esot uzcēlies.” Bet Viņš tiem sacīja: „Bet jūs, ko jūs sakāt Mani esam?” Tad Pēteris atbildēja: „Tu esi Dieva Kristus.”” (Lūk 9: 18-20)
Dievkalpojums 19.09.2015: Klausīties

Dievkalpojums 26.09.2015. – Valda Zilgalvja svētruna „Runā, Kungs, jo Tavs kalps klausās”

2015.11.17. | Autors: |

„Bet Samuēls vēl nepazina To Kungu, jo Tā Kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Tad Tas Kungs sauca trešo reizi: „Samuēl!” Atkal tas cēlās, gāja pie Ēļa un sacīja: „Še es esmu, jo tu esi mani saucis.” Tad Ēlis noprata, ka Tas Kungs bija jaunekli saucis.” (1 Sam 3: 7-8)
Dievkalpojums 26.09.2015: Klausīties

Nākamā ziņa »